Thành Duy thức giảng luận (Vijñaptimātratāsiddhi-śāstra) – MP3 – Thích Phước Nguyên

VIJÑAPTIMĀTRATĀSIDDHI-ŚĀSTRA

THÍCH PHƯỚC NGUYÊN giảng

Giảng tại Khoa Triết Học Phật Giáo khóa 12

Học viện Phật giáo Việt Nam

Tài liệu văn bản: (bấm vào để đọc)

成唯識論 bản Hán, ngài Huyền Tráng dịch.
成唯識論述記 Ngài Khuy Cơ soạn.

成唯識論掌中樞要, ngài Khuy Cơ soạn

Buổi 1: Giới thiệu Văn bản Thành duy thức luận – Vijñaptimātratāsiddhi-śāstra

Buổi 2: Biểu hiện của Thức, giả thác (upacāra) ngã pháp

Buổi thứ 3: Thức A-lại-da 阿賴耶識

Buổi 4: Dị thục, Tư lương, Liễu biệt cảnh thức.

Buổi 5: Duy thức và một số vấn đề tâm lý

Buổi 6: Các tâm sở phiền não

Buổi 7: Hương dẫn dịch một số tài liệu liên hệ đến Duy thức

Buổi 8: Quá trình tích lũy: thứ đệ ngộ nhập duy thức tánh, các lớp Bồ-đề

Buổi 9: Nhân – duyên – quả : tứ duyên, ngũ quả, thập nhân

Bài 10: Sáu pháp vô vi và các Bồ-tát địa

Buổi 11: Bản Thể Luận, Mười ba la mật, mười Chân như

*Trích lời tựa THÀNH DUY THỨC LUẬN

của cố Trưởng lão THÍCH THIỆN SIÊU

Bộ luận Thành Duy Thức này là bộ luận Cương yếu của môn Duy thức học, trình bày lý Duy thức theo luận pháp Nhân minh với những từ ngữ mới lạ, giản ước, nghĩa lý khúc chiết, ý kiến của các Luận sư đan xen chằng chịt, hỏi đáp không phân ranh giới rõ ràng, có khi câu hỏi ẩn trong câu đáp, dùng nhiều đại danh từ bỉ, thử, do dó thật khó lòng hiểu cho chu đáo. Đúng như lời tán thán của luận Duy thức xu yếu: “Vạn tượng hàm ư nhất tự, thiên huấn giảng ư nhất ngôn“.

Bản dịch: Thành Duy thức luận của Trưởng lão Thích Thiện Siêu