THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN BẢN TÂN DỊCH – CH. 3

Saddharmalaṅkāvatārasūtram Bản dịch Việt ngữ đầu tiên từ bản Sanskrit của kinh Lăng-già CHƯƠNG 3. VÔ THƯỜNG[1] Parivarta 3/ Anityatāparivarto nāma tṛtīyaḥ (Vaidya 56) LVII Bấy giờ, Thế Tôn lại nói với Bồ-tát Đại sĩ Đại Huệ rằng: Đại Huệ! Ta sẽ dạy ông về hình thái sai biệt của cảnh giới ý sinh thân, hãy … Đọc tiếp THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN BẢN TÂN DỊCH – CH. 3

NIẾT-BÀN TRONG KINH LĂNG-GIÀ

Niết-bàn là một trong những giáo nghĩa “nan tư nghị” của Phật giáo, trong ý nghĩa siêu nghiệm, Niết-bàn được định nghĩa một cách gián tiếp là vượt thoát hoàn toàn nhị nguyên: tồn tại và phi tồn tại, không thuộc phạm vi của chủ thể và đối tượng nhận thức, nói gọn là vượt … Đọc tiếp NIẾT-BÀN TRONG KINH LĂNG-GIÀ

Chương 2. TẬP BA VẠN SÁU NGÀN TẤT CẢ PHÁP

(ṣaṭtriṃśatsāhasrasarvadharmasamuccayo nāma dvitīyaḥ parivartaḥ)   PHẠN BẢN TOÀN DỊCH ~Phước Nguyên dịch & chú~ Khởi dịch: Phật đản – An cư, năm Tân mùi (2015) Dịch xong trọn bộ, trước Trung thu – Mậu tuất (2018) 13 ngày. [Bản dịch Việt ngữ đầu tiên từ nguyên điển Phạn văn Lăng-già] I  Bấy giờ, Bồ-tát Đại … Đọc tiếp Chương 2. TẬP BA VẠN SÁU NGÀN TẤT CẢ PHÁP