GIỚI THIỆU THÁNH NHẬP LĂNG GIÀ KINH

“Thánh pháp Nhập Lăng-già” – Phạn bản tân dịch, là bản kinh trọng yếu của Phật giáo Bắc truyền, nguyên bản Sanskrit lưu hành hiện có mười chương, thông qua mỗi chương là những đề tài giáo nghĩa “nan tư nghị” được đức Thích Tôn thuyết giảng chi tiết cho pháp hội Lăng-già. Việt dịch từ Phạn bản, thực hiện bởi Thích Phước Nguyên, sách gồm 2 tập: Chánh văn và Tổng mục lục, ấn bản bìa cứng dày trên 800 trang, phần phụ lục được soạn tập riêng bổ sung cho tác phẩm.

THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN BẢN TÂN DỊCH – CH. 3

Saddharmalaṅkāvatārasūtram Bản dịch Việt ngữ đầu tiên từ bản Sanskrit của kinh Lăng-già CHƯƠNG 3. VÔ THƯỜNG[1] Parivarta 3/ Anityatāparivarto nāma tṛtīyaḥ (Vaidya 56) LVII Bấy giờ, Thế Tôn lại nói với Bồ-tát Đại sĩ Đại Huệ rằng: Đại Huệ! Ta sẽ dạy ông về hình thái sai biệt của cảnh giới ý sinh thân, hãy … Đọc tiếp THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN BẢN TÂN DỊCH – CH. 3

NIẾT-BÀN TRONG KINH LĂNG-GIÀ

Niết-bàn là một trong những giáo nghĩa “nan tư nghị” của Phật giáo, trong ý nghĩa siêu nghiệm, Niết-bàn được định nghĩa một cách gián tiếp là vượt thoát hoàn toàn nhị nguyên: tồn tại và phi tồn tại, không thuộc phạm vi của chủ thể và đối tượng nhận thức, nói gọn là vượt … Đọc tiếp NIẾT-BÀN TRONG KINH LĂNG-GIÀ

KINH THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN VĂN

(Đã cập nhật: 7h00′, 23/8/2018) PHẠN BẢN TOÀN DỊCH ~Phước Nguyên dịch & chú~ [Bản dịch Việt ngữ nguyên điển Phạn văn Lăng-già đầu tiên] (SADDHARMALAṄKĀVATĀRASŪTRAM) Chương 1 LĂNG-GIÀ VƯƠNG KHUYẾN THỈNH  I Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Bạc-già-phạm trú tại thành Laṅkā tại đỉnh núi Malaya , bên biển lớn. Trong thành … Đọc tiếp KINH THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN VĂN