Kinh Pháp Cú Thí Dụ T1 – Phẩm Song Yếu – Làm ác gặp dữ

PHÁP THOẠI TRONG KHÓA LỄ SÁM HỐI 29/8 TẠI CHÙA ĐA BẢO THUYẾT GIẢNG KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ *Tích truyện:  Một người đứng tuổi có tâm đạo nhiệt thành, tên Cakkhupāla, xuất gia theo Ðức Phật và tận lực chuyên cần tu niệm. Nếp sống kiên trì cố gắng sớm đưa vị Tỳ-khưu chơn … Đọc tiếp Kinh Pháp Cú Thí Dụ T1 – Phẩm Song Yếu – Làm ác gặp dữ