GIỚI THIỆU THÁNH NHẬP LĂNG GIÀ KINH

“Thánh pháp Nhập Lăng-già” – Phạn bản tân dịch, là bản kinh trọng yếu của Phật giáo Bắc truyền, nguyên bản Sanskrit lưu hành hiện có mười chương, thông qua mỗi chương là những đề tài giáo nghĩa “nan tư nghị” được đức Thích Tôn thuyết giảng chi tiết cho pháp hội Lăng-già. Việt dịch từ Phạn bản, thực hiện bởi Thích Phước Nguyên, sách gồm 2 tập: Chánh văn và Tổng mục lục, ấn bản bìa cứng dày trên 800 trang, phần phụ lục được soạn tập riêng bổ sung cho tác phẩm.

NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG

THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN BẢN TÂN DỊCH – PHƯỚC NGUYÊN DỊCH & CHÚ Nguyên bản: Parivarta 5 (Vaidya 88): tathāgatanityānityaprasaṅgaparivarto nāma pañcamaḥ Chương 5 NHƯ LAI THƯỜNG – VÔ THƯỜNG LXXXI Bấy giờ Bồ-tát Đại Huệ, lại thưa Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai, Ứng, Chánh đẳng giác là thường hay vô … Đọc tiếp NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG

KINH THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN VĂN

(Đã cập nhật: 7h00′, 23/8/2018) PHẠN BẢN TOÀN DỊCH ~Phước Nguyên dịch & chú~ [Bản dịch Việt ngữ nguyên điển Phạn văn Lăng-già đầu tiên] (SADDHARMALAṄKĀVATĀRASŪTRAM) Chương 1 LĂNG-GIÀ VƯƠNG KHUYẾN THỈNH  I Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Bạc-già-phạm trú tại thành Laṅkā tại đỉnh núi Malaya , bên biển lớn. Trong thành … Đọc tiếp KINH THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN VĂN