Pháp thoại: Tám loại Bố Thí

Pháp thoại: Tám loại Bố thí, do Thầy Phước Nguyên thuyết giảng trong lễ Sám hối định kỳ ngày 29/6 tại chùa Pháp Vân Quận Tân Phú.

1. Thí vì người đến xin; 2. Thí vì kinh sợ; 3. Thí báo ân; 4. Thí vì cầu báo đáp; 5. Thí theo tập tục, theo gia pháp của tổ tiên; 6. Thí cầu danh; 7. Thí cầu sinh thiên; 8. Thí vì trang nghiêm tâm, vì tư trợ tâm, vì tư lương Du-già, vì đắc mục đích cứu cánh thông huệ, bồ-đề, niết-bàn.

(Trích giảng từ Tập dị môn túc luận, phẩm 8 pháp)