Giới thiệu

Website: Phaptinhduyenkhoi.org này được thiết lập, nhằm giới thiệu những khái thuật từ nghiên cứu của các học giả về những điểm tương đồng giữa các Thánh điển thuộc các truyền thống khác nhau, chỉ với mục đích cung cấp một tầm nhìn tổng quát để phỏng định về nguồn gốc chung và riêng của các hệ Thánh điển. Tầm nhìn này nếu được mở rộng sang các hệ thống kinh điển được mệnh danh là Đại thừa sẽ cho phép chúng ta tiến đến gần hơn việc thiết lập nền tảng chung cho các xu hướng tư tưởng Phật giáo trong dòng lịch sử phát triển, trong cái gọi là dị biệt trong đồng nhất, và từ đó, bằng kinh nghiệm tự thân mỗi người tự nhận thức về ý nghĩa thâm áo nhất trong di giáo của Đức Thích Tôn

Chúng tôi hy vọng đây là một phương tiện tiện khiêm tốn để những người học Phật theo hai truyền thống Bắc và Nam khác nhau sẽ tìm thấy một nguồn mạch Chánh pháp chung, để nhận thức rõ đâu là phần giáo lý căn bản, đâu là phần phát triển do ảnh hưởng của thời đại lịch sử, và từ đó sẽ không có nhận thức thiên lệch về Đại thừa và Tiểu thừa.

Nguyện hồi hướng công đức này cho sự trường tồn của Chánh pháp, vì lợi ích nhân thiên.

P.l. 2562

Thiện Thệ Già-lam,

Tháng 5, 17, 2018

Phước Nguyên

Cẩn chí

 

*Thư từ liên lạc, bài vở cộng tác, thông tin góp ý v.v… xin hoan hỷ gởi  theo địa chỉ Email: tinhvien4557@gmai.com.