DƯỢC SƯ SÁM VĂN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

DƯỢC SƯ SÁM VĂN

Trần Văn Đế soạn

Đại sư Đạo Tuyên tập thành

Trộm nghĩ:

Các hành vô thường, thảy là pháp tan rã; vạn hữu đảo điên, đều do gốc khổ sầu.

Cảnh đời rực lửa, rõ biết là dịch dời thay đổi.

Cỏ khô trôi dạt giữa dòng, rơm tranh nung nấu lò hồng, tuồng sinh diệt đổi thay sao quá lẹ!

Hầu theo gió nghiệp, lội chìm bể khổ nương dâu;

Đèo bòng báo chướng, lạc bước nơi tăm tối u đồ.

Lên xuống tam giới, chưa từng thấy chỗ an toàn vạn kiếp;

Luân hồi vạn nẻo, trọn không có trạm dừng như giấc mộng thần tiên.

Đức Thế Tôn Dược Sư Như Lai, thệ nguyện rất kiên cường, tiếp dẫn muôn loài, che chở sinh chúng.

Như nước trăm sông tuôn vô vàn dòng chảy, nhưng khi đổ về biển cả chỉ đồng một pháp vị không sai.

Có lúc, phương tiện phô diễn cả vườn hoa dị thảo, chỉ là tùy thuận kiếp phù sinh, che chở cho an vui, dứt trừ mọi khiếp sợ.

Dẫu cho tám nạn vương mình, tam tai thiêu đốt, năm trược bẩn nhơ, chín hoạnh đeo mang, oan gia chống đối, trái chủ nghịch thù, vương pháp tra hình, quan phán oan sai, hay bị trăm ngàn thế lực mưu hại giữa dòng đời thiên biến khôn lường, nhờ bản nguyện Dược Sư, đều có thể chuyển họa thành phúc, cải nguy thành an…

Nương theo bản nguyện Đại Y vương, thành tựu chúng sinh.

Hôm nay chúng con cẩn y kinh giáo, kiến lập pháp hội Dược Sư trai sám, hiện tiền đại chúng kính lễ đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai, quy mạng đức giáo chủ Đông phương, cúi xin chư Phật bủa lòng từ bi, không rời bản nguyện nhiệm mầu, chẳng bỏ thế gian bơ vơ, giăng phủ mây lành, điều phục giông bão, dập tắt ngọn lửa sinh tử bừng cháy, nhổ tên độc phiền não đớn đau.

Mười phương thế giới, nhờ ngọn đèn pháp luân mà sáng tỏ; trăm ngàn quỷ dữ, nhờ kết chỉ ngũ sắc mà vâng hành. Lò hương bén khói, bao nhiêu ác chướng thảy tiêu trừ; cờ pháp dương cao, muôn ngàn phúc thọ mãi miên trường.

Dạo chơi giữa pháp tính thậm thâm, thể hội nguồn Chánh giác siêu phàm, mong ngày viên mãn hạnh nguyện Dược Sư Như Lai.

Kính cẩn lễ sám.

Nguyên tác: 藥師齋懺文 Dược Sư trai sám văn, trong Quảng Hoằng Minh Tập 廣弘明集, Đại chánh Tạng, T52n2103, tr. 334b13-c6

Thích Phước Nguyên dịch