A-TỲ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ LUẬN TIẾT 2 – TT. THÍCH PHƯỚC VIÊN dịch & chú

Năm uẩn -đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn; chúng thâu nhiếp tất cả các pháp hữu vi; hữu vi là pháp được tạo nên do bởi nhiều yếu tố tập hợp lại. Không một pháp nào sinh khởi từ một yếu tố duy nhất. Vì cùng tính chất với các pháp kia (hiện tại ), (các pháp) vị lai (cũng gọi là hữu vi), không có gì trở ngại.

DẪN VÀO HỌC THUYẾT NHƯ LAI TẠNG

Như lai tạng là một trong ba hệ tư tưởng lớn của Phật giáo Đại thừa, bên cạnh Trung Quán và Duy thức. Hệ tư tưởng này bàng bạc trong rất nhiều Kinh-Luận của Phật giáo Đại thừa, tất nhiên nguồn gốc sâu xa của nó vẫn từ hệ thống kinh điển A-hàm (Āgama, Pāḷi.Nikaya) mà ra. Do đó, việc tìm hiểu nguồn gốc và sự phát triển, cũng như những đóng góp to lớn của nó cho toàn bộ chỉnh thể tư tưởng Phật giáo Đại thừa là một sự cần thiết, để cho chúng ta có cái nhìn tổng quát và chính xác về Phật giáo Đại thừa.

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG THÍCH LUẬN

Luận Duy thức tam thập tụng này được viết với mục đích khiến cho những ai có sự mê lầm ở trong nhân vô ngã và pháp vô ngã mà phát sinh nhận thức không điên đảo đối với nhân vô ngã và pháp vô ngã.

A-TÌ-ĐẠT-MA PHÂN BIỆT LUẬN

ABHIDHAMMA VIBHAṄGA ***** PHƯỚC NGUYÊN Dịch từ bản Pā­li ___________________________________________________ PHẨM 1. PHÂN BIỆT UẨN KHANDHAVIBHAṄGA Quy kỉnh đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā­sambud­dhassa Chương 1: PHÂN BIỆT THEO KINH Ngũ uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn[1]. TIẾT 1. SẮC UẨN Trong … Đọc tiếp A-TÌ-ĐẠT-MA PHÂN BIỆT LUẬN