TỔNG LUẬN NĂM THỦ UẨN

I/ĐỊNH NGHĨA I.1.Định nghĩa uẩn Thuật ngữ Uẩn 蘊, nguyên ngữ Sanskrit là skandha, Pāli là khandha, Hán phiên âm: Tắc-kiện-đà 塞健陀, dịch là tích tụ, loại biệt, tức là năm loại khác nhau về các pháp hữu vi (saṃskṛta).ăm uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn[1]. Từ … Đọc tiếp TỔNG LUẬN NĂM THỦ UẨN