KINH TRƯỜNG A-HÀM GIẢNG LUẬN

Hoà thượng: THÍCH NGUYÊN GIÁC

(Trú trì Tu viện Quảng Hương Già-lam)

THUYẾT GIẢNG KINH TRƯỜNG A-HÀM

(Đã cập nhật 19/4/2019)

*Dẫn (BTT PTDK): Kinh Trường A-hàm, là bản kinh quan trọng trong hệ thống giáo lý, cơ sở cho nền tảng Phật học và tu tập. Đây cũng chính là mô hình để phát triển các luận thư A-tì-đạt-ma về sau. Bản kinh được Hoà thượng Nguyên Giác thuyết giảng qua nhiều khoá cho Tăng ni sinh học tại Phật học viện Vạn Hạnh từ năm 2013 đến nay, từ kinh nghiệm tu học và hành trì lâu năm của ngài, những bài giảng luận này sẽ tự nói lên giá trị của nó. BBT PTKD xin được đăng tải để chia sẻ cho những ai hữu duyên bước vào ngôi nhà Phật pháp.

KHOÁ I (18-12-2013 đến 01-04-2014)

Tiết 1. Giới thiệu Tổng quan:

Tiết 2. Kinh Phạm Võng

Tiết 3. Phê phán các học thuyết ngoại đạo

Tiết 4. Kinh Đại duyên phương tiện

Tiết 5. Giáo lý năm thủ uẩn trong Trường-hàm

Tiết 6. Lý tính Duyên khởi

Tiết 7. Lộ trình xuất gia

Tiết 8. Kinh Sa-môn quả & kinh Thiện sinh

 

KHOÁ II (01-3-2014 đến 22.6.2014)

Tiết 1. Giới thiệu Tổng quan

Tiết 2. Kinh Đại Duyên phương tiện (1-3)

Tiết 3. Ôn Tập

Tiết 4. Kinh Du-hành (1-4)

Tiết 5. Kinh Sa-môn quả

Tiết 6. Tổng kết

KHOÁ III

Giới thiệu kinh Trường A-hàm

Tiết 1: Kinh ĐẠI BẢN (1-2)

Tiết 2: Kinh DU HÀNH (1-3)

Tiết 3: Kinh ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN (1-3)

Tiết 4: Kinh SA-MÔN QUẢ (1-2)

Tiết 5: Kinh THIỆN SINH

Tiết 6: Kinh PHẠM VÕNG

Tiết 7: Kinh A-MA-TRÚ

Tiết 8:  Kinh TIỂU DUYÊN

Tiết 9: Kinh Bố-tra-bà-lâu

Tiết 10: Ôn tập Trường A-hàm

KHÓA IV (13/3/2016 – 18/ 6/2016)

– Giới thiệu kinh Trường-hàm:

– Tổng quan nội dung & kinh Đại Bản:

– kinh Du hành

– kinh Du hành, ý nghĩa Niết-bàn

– Kinh Đại duyên phương tiện & Sa-môn quả (giải thoát luận)

– Ý nghĩa duyên khởi

– Quan điểm của đức Phật trong bối cảnh Triết học Ấn độ bấy giờ.

Kinh Tiểu duyên.

 *Đang cập nhật